Erfarenheter av utdelning av Drogsnurran i Upplands Väsby


Till föräldrar som har barn i skolår 6
Vi i Rotaryklubbarna i Upplands Väsby har under nio år lämnat drogsnurror till föräldrar som har barn i skolår 6 i Upplands Väsbys skolor. Vi har ca 500 elever i skolår 6, idag fördelade på fem skolor.

Anledningen till att vi har valt skolår 6 är att Upplands Väsby har en tävling i drogkunskap (som bygger på fyra livsvillkor; jag själv, mina relationer, samhället och miljön,) för alla sjätteklassare (www.drogkampen.nu). Drogkampen, som tävlingen heter, pågår under hela läsåret. Vi sponsrar Drogkampen och deltar under Drogkampens finaldag med en station.

Utdelningsmetoder
Vi i Upplands Väsby Bredden Rotaryklubb har provat oss fram med olika utdelningsmetoder. Vi har funnit att utdelningsmetod 3 nedan är allra bäst. Med en inte alltför stor arbetsinsats når vi alla föräldrar som har barn i skolår 6 i Upplands Väsbys skolor. Varje förälder/föräldrapar får en drogsnurra ur vår hand.

Utdelningsmetod 1: av klassläraren på föräldramöten eller utvecklingssamtal
Under de tre första åren skickade presidenten brev och Drogsnurra till varje klasslärare i skolår 6. Läraren ombads att kontakta ordföranden för samhällstjänsten för att få lämpligt antal drogsnurror att dela ut till varje föräldrapar/förälder under föräldramöte alt utvecklingssamtal. Nästan alla lärare hörde av sig till oss och bad att få drogsnurror för utdelning. Föräldrar fick Drogsnurran ur lärarens hand. Det är viktigt att budskapet kommer föräldrar till del. Vi (polis, läkare, representant från FMN eller rotarian) medverkade under föräldramöten under ca tio minuter och berättade kort om droger och Drogsnurran. Enkätsvar från föräldrar visar att de uppskattar informationen på Drogsnurran.

Det fjärde året sökte ordföranden i samhällstjänsten upp lärarna på varje skola och gav varje lärare lämpligt antal drogsnurror att personligen dela ut till föräldrar. Tillsammans med klasslärare i skolår 6 i ett par skolor inbjöd Rotaryklubbarna föräldrar till informationsmöten om droger. Många föräldrar hörsammade injudan. På informationsmötena medverkade polis, socialchef, representant från Föräldraföreningen Mot Narkotika samt ungdomar från IOGT/NTO. Var och en av de inbjudna gästerna fick tala i 10 minuter. Kort och koncist. Efter kaffe- och diskussionspaus avslutades mötet med frågestund. Ledaren för informationsmötena var rotarian. Mötena var mycket uppskattade av föräldrar.

Utdelningsmetod 2: av Rotarianer genom "dörrknackning"/av Rotarianer på informationsmöten
Det femte året beslutade vi att sjäva dela ut drogsnurror till föräldrar. Hälften av föräldrarna fick besök av en/två rotarian/er. En rotarian hade informerat eleverna i aktuella klasser om "hembesöken" och varför vi i Rotary engagerar oss mot droger. Föräldrarna visste alltså att vi skulle komma och vi blev mycket positivt bemötta. Vi lämnade en Drogsnurra och en inbjudan till informationsmöte om droger. Alla föräldrar fick Drogsnurran ungefär samtidigt och alla fick den innan informationsmötet om droger. Samtalen med föräldrarna var mycket stimulerande och varade från fem minuter upp till en timma. Vi fick också möjlighet att informera om Rotarys verksamhet.

Till den andra hälften av skolårsexföräldrarna skickade vi inbjudan till informationsmöten om droger. Drogsnurran delades ut på informationsmötena.

Anledningen till att vi använde två olika metoder var att vi ville utvärdera insatsen.

Informationsmöten om droger i varje skola - för föräldrar
På de sex informationsmötena, ett för varje skola, medverkade representanter från närpolisen, socialförvaltningens öppna barn- och ungdomsverksamhet, FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika) och ungdomar från IOGT/NTO. Informationsmötena var mycket uppskattade, men inte så välbesökta. För att alla föräldrar i skolår 6 skulle få en Drogsnurra, beslutade vi att genom "dörrknackning" dela ut drogsnurror till föräldrar som av någon anledning inte hade haft möjlighet att besöka informationsmötena.

Utdelningsmetod 3: av Rotarianer på höstterminens första föräldramöte/genom "dörrknackning"
Inför utdelningen av Drogsnurran det sjätte året, beslutade vi att fråga rektor för resp skola om vi fick komma på höstterminens första föräldramöte och informera om drogsnurran samt dela ut drogsnurror till föräldrar före mötet. Varmt välkomna, blev svaret från samtliga rektorer. Höstterminens första föräldramöten i skolår 6 är mycket välbesökta i Upplands Väsby.

I tre skolor träffades föräldrar för gemensam genomgång och i två skolor träffades föräldrarna i varje klass för sig.

Vi försåg oss med klasslistor och placerade oss utanför samlingssal/klassrum. Föräldrar fick Drogsnurran och ett följebrev och prickades av på klasslistor. Vi blev mycket positivt bemötta och det snurrades och lästes frenetiskt. En rotarian informerade varje föräldragrupp om Rotarys verksamhet och att vi föräldrar är de bästa drogförebyggarna. Han delgav de församlade några igenkännande "upplevelser" från vår ungdomstid. Historien upprepar sig, men ungdomar har mera pengar idag och droger är lättillgängliga. Applåder följde.

De föräldrar som inte närvarar på föräldramötet får Drogsnurra och informationsblad genom "dörrknackning". På detta sätt får varje förälder/föräldrapar en Drogsnurra ur vår hand. Arbetsinsatsen för distribution blir på detta sätt inte så stor, men dialogerna med föräldrar blir färre.